Pulp and Paper Factory Layout Design

Published by admin on

โครงการออกแบบวางผังโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
เจ้าของโครงการ : environment pulp & paper co.,ltd.(EPPO)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004
ที่ตั้งโครงการ : Takhli District, Nakhon Sawan
โครงสร้าง คอนกรีต - เหล็ก

ขอบเขตของงาน
- อาคารอำนวยการ 2 ชั้น พื้นที่ 2,400 ตร.ม.
- อาคารผลิตกระดาษ พื้นที่ 20,520 ตร.ม.
- อาคารคลังสินค้า พื้นที่ 5,400 ตร.ม.
- อาคารปฎิบัติงาน (Work shop) พื้นที่ 1,080 ตร.ม.
- อาคารพัสดุ พื้นที่ 1,080 ตร.ม.
- อาคารโรงอาหาร พื้นที่ 800 ตร.ม.

อาคารสนับสนุนต่างๆ
- อาคาร boiler
- อาคารไฟฟ้า
- อาคารขยะ
- อาคาร ชั่งน้ำหนัง - เครื่องชั่ง
- อาคารจุดตรวจ - ป้อมยาม
- อาคารจอดรถ( ผู้บริหาร )
- ลานจอดรถ
- ลานจอดรถ บรรทุกสินค้า
- สนามกีฬา

แนวความคิดในการออกแบบ โอริกามิ (Origami paper)
การพับนกกระดาษ โดยคนญี่ปุ่นถือว่า ซูรุ เป็นนักศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว นิยาม ความหวัง ความโชคดี ความสุขและ สันติภาพ

กระดาษ - ความหมาย - รูปทรงและความเชื่อ ถูกนำมาผสมผสาน ผ่านกระบวนการออกแบบ ลดทอนรูปทรงอาคารต่างๆ ไปจากโรงงานทั้วไป ทั้งนี้เรายังคำนึงถึง หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมยังยืน
-การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
(Passive Design for Buildings)
ออกแบบทั้งทางด้าน Passive และ Active Design โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคารให้ร่มรื่น เย็นสบาย
2. รูปทรงอาคารและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยธรรมชาต
3. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
4. การใช้ระบบและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
5. การใช้ระบบตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใส่ใจในการวางผังและรูปทรงอาคารและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยธรรมชาติที่ยึดหลักแนวความคิดในการออกแบบ
การพับกระดาษที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพับกระดาษที่โด่งดังที่สุด (Japanese paper crane) การออกแบบที่สร้างเอกลักษณ์และความยังยืนให้โครงการอย่างแท้จริง (Green Industry)
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากกากอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังการผลิตสูงสุด 100,000 ตันต่อปีโดยใช้วัตถุดิบจากกากอ้อยปีละประมาณ 5 ล้านตัน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สุด

当社の作業チーム
お値段以上の品質!!あなたもオーナーになれる価格です。